กลุ่มบริหารวิชาการ

ลำดับ รายการ Ms Word PDF
เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
0 องค์ประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1 ปกแผนการจัดการเรียนรู้
2 บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผน
3 หลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัด และสาระ
4 แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
5 คำอธิบายรายวิชา
6 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
7 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)
8 โครงสร้างกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
9 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
10 การกำหนดค่าเป้าหมาย
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ รายการ Ms Word PDF
งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21
เอกสารสำหรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21
0 คู่มือ ว21 สพฐ
1 ปก วฐ.2
2 แบบฟอร์ม วฐ.2 รายปีการศึกษา
3 บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ รายปีการศึกษา
4 บันทึกข้อความ ขอรับคำแนะนำ ภาคเรียนที่ 1 -2562
5 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
6 โปรแกรม Logbook ของ กคศ.
7 (ตัวอย่าง) การกรอกโปรแกรม Logbook ของ กคศ.
8 บันทึกการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
9 ตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
10 บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
11 บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
12 ตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
คำสั่งและประกาศ
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อม
ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรม Classroom Meeting
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2
บันทึกข้อความขอคำแนะนำ ภาคเรียนที่ 1/2562
บันทึกการส่งมอบงาน กรณี ย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ
แบบฟอร์มสรุปการรู้จักและคัดกรองนักเรียน
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2563 โรงเรียนวัดอินทาราม

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ลำดับ รายการ Ms Word PDF
1 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2 รายงานการขอซื้อพัสดุ
3 รายงานการขอจ้างพัสดุ

ไฟล์อื่น ๆ

ลำดับ รายการ Ms Word PDF
1 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2 รายงานการขอซื้อพัสดุ
3 รายงานการขอจ้างพัสดุ
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม SGS Online
ขั้นตอนการกรอกคะแนนตลอดภาคด้วย SGS Online
แบบบันทึกข้อมูลประวัติ
คำอธิบายการกรอกแบบบันทึกข้อมูล
รหัสสำหรับใช้บันทึกข้อมูล
คู่มือโปรแกรม SGS Online เพื่อการกรอกคะแนน

    รายงานขอซื้อรายงานขอจ้าง รายงานขอซื้อรายงานขอจ้าง แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ (แบบใหม่)ไม่เกิน 100,000 ใบตรวจรับพัสดุ (แบบใหม่)ไม่เกิน 100,000 ใบเบิกวัสดุ
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรมแบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรมแบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรมแบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรมแบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม     แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ  
       
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม