ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียน

         โรงเรียนวัดอินทารามเป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ(ม.1-ม.6) ตั้งอยู่เลขที่ 258 ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร 0-24653310, 0-24660345, 0-24722772, โทรสาร 0-24722771

         ในปี พ.ศ.2505 ท่านเจ้าคุณวิเชียรมุนี (พัน จิธวรฑฒมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้มอบที่ดินบริเวณหน้าวัดอยู่ติดถนนเทอดไท จำนวน 3 ไร่ 3 งาน ให้กรมวิสามัญกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
         ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 กรมวิสามัญการศึกษาได้แต่งตั้ง นาย จรัญ จิวาลักษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปทุมคงคา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอินทาราม พ.ศ. 2506 ระยะแรกเปิดสอนนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียน 120 คน ครู 8 คน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 และในเดือนกรกฎาคม ได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญให้ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร 1) จำนวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2508 คุณหมอก้อน ขุนทองแก้ว และภรรยา ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร 2หรืออาคารคุณหมอก้อน ทองแก้ว) จำนวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน
         ในปี พ.ศ. 2512 เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลป์ครบทั้ง 2 แผนก
         ในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษา ให้ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคาร 3)ชั้นละ 5 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบให้สร้างเพิ่มเติมเป็นชั้นลอย
         ในปี พ.ศ. 2521 นายจรัญ จิวาลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้บริหารโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2524
         ในปี พ.ศ. 2524 นายแดง สุขกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524
         ในปี พ.ศ 2526 ได้จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดอินทารามขึ้น
         ในปี พ.ศ 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น (อาคาร 4) เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2529
         ในปี พ.ศ. 2529 นายเกษียณ ปราถน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
         ในปี พ.ศ. 2529-2535 ได้พัฒนาอาคารเรียนต่างๆ เช่น ศาลาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมศักดิ์ หัตถกิจจำเริญ สร้างพระพุทธรูป ประจำโรงเรียน สวนสวยโรงเรียนงาม น้ำตก ซ่อมแซมอาคาร 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 จัดโครงการ สู่อาราม มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมอย่างหลากหลาย จนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยธรรม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2534 ในเดือนตุลาคม 2535 นายเกษียณ ปราถน์วิทยา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยใน
         ในปี พ.ศ. 2535 นายถาวร อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ได้ลาออกจากราชการ
         เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 นายดำรง เดชะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ในช่วง นี้โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน ปรับปรุงห้องพักครู ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกาญจนภิเษก และห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 นายดำรง เดชะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้เกษียณอายุราชการ
         ในปี พ.ศ. 2540 เดือนพฤศจิกายน นายมนู ฉีมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี ได้มาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
         ในปี พ.ศ. 2541 เดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2540
         ในปี พ.ศ. 2542 เดือนมกราคม วัดอินทารามได้มอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานในบริเวณวัดอินทาราม จากทาง วัดอินทาราม และได้ทำพิธีประดิษฐานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542 และทางโรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้มีการ จัดสร้างห้องตากสินมหาราชนุสรณ์ แต่ไม่เร็จเพราะขาดงบประมาณ
         ในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับปรุงห้องพิมพ์ดีดของหมดวิชาธุรกิจ ให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมฯ3) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะพิมพ์ดีดกับ โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ เดือนกันยายน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนเดียวกันโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และในเดือนพฤศจิกายน นายมนู ฉิมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำรวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
         ในปี พ.ศ. 2543 นายวรรณะ เทิดสมบัติ ผู้อำนวยการโรเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาดำรงตำแนห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ในปี พ.ศ. 2544 ได้ดำเนินการจัดสร้างต่อจน ห้องตากสินมหาราชเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีเกิดเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ในเดือนพฤศจิกายน 2545 นายวรรณะ เกิดสมบัติ ได้เกษียณอายุราชการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 นายธนวัฐ นาคนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ ได้ย้ายมาดำตำแหน่งผู้อำนวยการ
         ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเทพื้นสนามใหม่ ทาสีอาคารเรียนทั้ง 4 สร้างเรือนพยาบาล และสร้างห้องสุขาโรงเรียน ชาย-หญิง ใหม่ทั้งหมด
         ในปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างห้องประชุมใหญ่ (ห้องตากสิน) สำนักงานฝ่ายบริการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน และปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (จำนวน 100 เครื่อง)
         ในปี พ.ศ. 2548 ได้สร้างห้อง E-Classroom ห้อง E-Learnning เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการเรียนการสอนในเดือนธันวาคม 2548 นายธนวัฐ นาคนคร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
         ในปี พ.ศ. 2548 ดร.สาธิต สันนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ปีพ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงห้อง 333,334 ให้เป็นห้องเรียนพิเศษที่มีสื่อการสอนครบสมบูรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ผู้สอน อินเตอร์เน็ต เครื่องฉายทึบแสง และเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ในเดือนกันยายน 2549 ดร.สาธิต สันนะกิจ ได้เกษียณอายุราชการ
         ในปี พ.ศ. 2549 นายอำนวย พลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งร้อนวิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้พัฒนาห้องประชุมเล็ก (ข้างห้องสมุด) เพื่อใช้เป็นห้องประชุมครู และตั้งชื่อว่า "ห้องราชาวดี" ปรับปรุงเวทีเอนกประสงค์ในโรงอาหาร ตลอดจนปรับปรุงโรงยิม ให้เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ประชุมนักเรียน