ผลงานนักเรียน

การแสดงของนักเรียนปี 2565

คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี แดง

คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี ฟ้า

คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี เขียว

คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี ชมพู

คลิปการแสดงกลางแจ้งของคณะสี เหลือง

กิจกรรมตลาดนัดสานฝันอาชีพ

กิจกรรม หาเสียงผู้สมัครสภานักเรียนปี 2566

คนดีศรี อ.ร.

คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นรับเกียรติบัตร คนดีศรี อ.ร.

ประชุมก่อนการจัดตั้งสภานักเรียน 2667

กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 08.30 น. ณ สนามโรงเรียนวัดอินทาราม