โรงเรียนวัดอินทาราม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอำนวย พลชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสมเด็จ เจริญผล
ผู้อำนวยการ

กรรมการ

พระครูสุกิจวิหารการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูประทีปธรรมพิมล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายไพโรจน์ วานิชดี
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายชวลิต รัตนศิลปกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเทพ เกิดกรรณ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายนราธร สายเส็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Document