รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2567
ลำดับที่ รายชื่อ อาจารย์ผู้ดูแล จำนวน ห้อง หมายเหตุ
1 นาฏศิลป์ นางสาวสุภาวดี เพ็ชรเวช 20 12
2 ดนตรีสากล นางสาวลลิตา นิธิสุภา 10 2
3 ดนตรีไทย นางสาวนงนุช จันทร์แฝง 10 คอม3