บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม

กลุ่มสาระการงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

กลุ่มสาระศิลปะ และ ดนตรี

แนะแนว