โรงเรียนวัดอินทาราม รับสมัครแม่บ้าน หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี ติดต่อโทร. 024722772

IR_Library
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ครูณัฏฐณกัญญ์ อ่าวสันเทียะ
ครูปัทมวรรณ อุบลฟู ครูสุภาวดี เพช็รเวช
ครูนาฏยา เกตุแก้ว ครูวทัญญู ฝั้นจะขา
ครูพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช ครูสญาพรรณ คำหอม
ครูปุญรดา นิยะนุชย์ ครูพลวัฒน์ พงษ์สำราญ
   

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)





ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
และการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
คลิปวีดีโอ กิจกรรม
พิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะปี2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
   
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันธรรมเสาวนะ วันสุนทรภู่
   
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561 รางวัลแห่ง อ.ร. 2561
พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนรตนารี ปี 2561 ประชุมผู้ปกครอง 2561
   
วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
   
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 2561 โครงการลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 2561
   
สวนสนามทบทวนคำปฏิญาน ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]