<
     
     
     
     
     
     
     

   
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดอินทาราม จัดงาน กตเวทิตา คารวะ รัตนมณีศรีอินทาราม


 
นางสาวทัศนีย์ ตระกลูศุภชัย
น.ส.กฤตยา เดชสุวรรณนิธิ นายสมเจต ยืนยง
 
  โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18-19 ส.ค. 2559 นี้ นายวิรพล สิงหาอาจ
     

 
   
ความสำเร็จอินทารามรุ่น 42 (2553) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 44 (2555) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 43 (2554) ความสำเร็จอินทารามรุ่น 45 (2555)


ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
และการประกวดมีสทีน

สุภาพชนคนตลาดพลู จัดพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559 ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ครู 2 คน นักเรียน 74 คน
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท ครู 5 คน นักเรียน 55 คน ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ครู 4 คน นักเรียน 60 คน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559 พิธีเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ IR Magic
   
กิจกรรมเดินจงกลมค่ายคุณธรรม จริยะรรม ถวายตนเป็นศิษย์พระพุทธบุตร
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร สุภาพชน คนตลาดพลู จัดกิจกรรม Inthram Let's go to ASEAN 59
   
สุภาพขนคนตลาดพลูกับกิจกรรมวันแม่ปี2559 สุภาพชนคนตลาดพลูจัดโครงการบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 ส.ค. นี้
   
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 สุภาพชนคนตลาดพลูวันเกียรติยศ 2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลู มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 พิธีกตเวทิตา คารวะ รัตนมณีศรีอินทาราม 59
   
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันประชาธิปไตย
     
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สุภาพชนคนตลาดพลูจัดพิธีไหว้ครู ปี2559
   
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สุภาพชนคนตลาดพลู หล่อเทียนพรรษา ปี2559
   
การประชุมยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559
   
สุภาพชน คนตลาดพลู จัดกิจกรรม Inthram Let's go to ASEAN 59 สุภาพขนคนตลาดพลูกับกิจกรรมวันแม่ปี2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลูจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 ส.ค. นี้
สุภาพชนคนตลาดพลู จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
   
สุภาพชนคนตลาดพลูวันเกียรติยศ 2559 สุภาพชนคนตลาดพลู มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559
   
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
พิธีกตเวทิตา คารวะ รัตนมณีศรีอินทาราม 59  
   
Link ; ข่าว-ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม

* ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นโรงเรียนวัดอินทาราม
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อละอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมฯสำหรับการเรียนการสอน
* ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตหมู่ให้กับนักเรียน
* ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
* ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปี 2556
[คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR_Library