<

 

 

 

 

 

 
  ลำดับ รายการ Ms Word PDF
    เอกสารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    
  0 องค์ประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  1 ปกแผนการจัดการเรียนรู้
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  2 บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผน
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  3 หลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัด และสาระ
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  4 แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  5 คำอธิบายรายวิชา
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  6 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  7 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  8 โครงสร้างกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  9 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายงานขอซื้อ รายงานขอซื้อ
  10 การกำหนดค่าเป้าหมาย
รายงานขอซื้อ
    แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม รายงานขอซื้อ รายงานขอซื้อ
    แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานขอซื้อ รายงานขอซื้อ
    แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายงานขอซื้อ รายงานขอซื้อ
   
   
  ลำดับ รายการ Ms Word PDF
    งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง    
    การประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21    
    เอกสารสำหรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว21    
  0 คู่มือ ว21 สพฐ
รายงานขอซื้อ
  1 ปก วฐ.2
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  2 แบบฟอร์ม วฐ.2 รายปีการศึกษา
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  3 บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ รายปีการศึกษา
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  4 บันทึกข้อความ ขอรับคำแนะนำ ภาคเรียนที่ 1 -2562
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  5 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  6 โปรแกรม Logbook ของ กคศ.
  7 (ตัวอย่าง) การกรอกโปรแกรม Logbook ของ กคศ.
  8 บันทึกการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  9 ตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
รายงานขอซื้อ
  10 บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายงานขอซื้อ
  11 บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายงานขอซื้อ
  12 ตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายงานขอซื้อ
    คำสั่งและประกาศ    
    คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อม  
รายงานขอซื้อ
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
รายงานขอซื้อ
    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
    กิจกรรม Classroom Meeting    
    แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
    บันทึกข้อความขอคำแนะนำ ภาคเรียนที่ 1/2562  
รายงานขอซื้อ
    บันทึกการส่งมอบงาน กรณี ย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
    รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2563 โรงเรียนวัดอินทาราม    
   
   
  ลำดับ รายการ Ms Word PDF
  1 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  2 รายงานการขอซื้อพัสดุ
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
  3 รายงานการขอจ้างพัสดุ
รายงานขอซื้อ
รายงานขอซื้อ
       
         
         
         
         
 
 

    รายงานขอซื้อรายงานขอจ้าง รายงานขอซื้อรายงานขอจ้าง แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ (แบบใหม่)ไม่เกิน 100,000 ใบตรวจรับพัสดุ (แบบใหม่)ไม่เกิน 100,000 ใบเบิกวัสดุ
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม แบบ อรผง1 โครงการ+กิจกรรม     แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ  
       
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม                            
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม SGS Online
SAR โรงเรียนวัดอินทาราม
ขั้นตอนการกรอกคะแนนตลอดภาคด้วย SGS Online
* แบบบันทึกข้อมูลประวัติ การศึกษาและครอบครัว
* คำอธิบายการกรอกแบบบันทึกข้อมูล
* รหัสสำหรับใช้บันทึกข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกรุณาส่งไฟล์ไปที่เมล์ : s4821112069aof@hotmail.com
* คู่มือโปรแกรม SGS Online เพื่อการกรอกคะแนน
 

โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทาราม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

  * โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
* โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
*โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
* โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมประชาธิปไตย
* โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการลูก อ.ร. รวมใจต้านภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
โครงการสุภาพชน คนศรี อ.ร
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร
.โครงการส่งเสริมบริการประสานชุมชน